مقالات

مگس سفید

مگس سفید

Trialeurodes vaporariorum Westw

Aleyrodidae, Hom

این حشره ریز که در فارسی مگس سفید یا عسلک نامیده می شود در اکثر نقاط کشور انتشار دارد و مخصوصا در گلخانه ها در پشت برگهای عده زیادی از گیاهان زینتی مانند گل کاغذی شاه پسند درختی، بگونیا، اژدر و همچنین بعضی از گیاهان زراعی فعالیت دارد.

در شرایط گلخانه دوره زندگی این حشره ۲۴-۳۱ روز طول میکشد. بدین ترتیب که دوره جنینی تخم ۹ روز، دوره لاروی ۱۰ روز و دوره شفیرگی ۵ روز می باشد. هر حشره ماده ۱۰۰-۲۰۰ عدد تخم می گذارد. طول و عرض مراحل مختلف این حشره برحسب میکرون اندازه گیری شده و بشرح زیر می باشد:

تخم ۲۴۴×۸۰ میکرون، لارو سن اول ۳۰۵×۱۵۱ میکرون، لارو سن دوم ۴۱۱×۲۲۸ میکرون، الارو سن سوم ۵۴۱×۳۰۱ میکرون و لارو سن چهارم ۷۴۶×۴۵۷ میکرون می باشد(خرازی پاکدل، ۱۳۶۲). این حشره در مقابل بعضی از سموم مقاوم و بسهولت نمی توان با آن مبارزه نمود. این آفت در سال تا ده نسل دارد.