مقالات

لمبه گندم

لمبه گندم

Trogoderma granarium Everts

Dermestidae, Col

Eng. Khapra beetle

اصل این حشره از هندوستان است که در سالهای اخیر بسرعت در اغلب نقاط دنیا پراکنده شده است. حشره کامل به طول 1/5- 3 میلیمتر و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد. شکل عمومی بدن بیضی کشیده و پوشیده از موهای زرد است. شاخکها و پاهای حشره عموما به رنگ زرد مایل به قرمز می باشد. شاخکها ۱۱ بندی است که شکل آنها در حشره نر و ماده متفاوت است. در ماده ها ۵ بند و در نرها ۴ بند پهن شده و ماسورا تشکیل می دهند. بالپوشها در انتهای بدن گرد در روی آنها غالبا لکه های نامشخص قرمز قهوه ای دیده میشود. سطح شکمی بدن از کرکهای ظریف کم رنگ پوشیده شده است. تخم حشره باریک و استوانه ای که در یک طرف گرد و طرف دیگر نوک دار است. رنگ آن ابتدا سفید شفاف و بعدا کدر می شود.

آشنایی با لمبه گندم۲

آشنایی با لمبه گندم۱

لارو در حالت کامل ۷-۸ میلیمتر طول دارد. لمبه گندم یکی از آفات مهم محصولات انباری است که در درجه اول از گندم و جو تغذیه می کنند حشرات کامل معمولا تغذیه نکرده و چند روز پس از ظهور جفتگیری کرده و متعاقبا تخمریزی می کنند. هر حشره ماده بطور متوسط ۵۰ عدد تخم می گذارد که پس از ۵-۶ روز تفريخ شده و لاروهای جوان بیرون می آیند و بلافاصله از دانه های شکسته شروع به تغذیه می کنند. این حشره در شرایط مناسب ۴ نسل در سال دارد (باقری زنوز، ۱۳۵۴) و در شرائط آزمایشگاهی در حرارت ۳۴۱ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰-۶۵ درصد ۵-۷ نسل در سال ایجاد می نماید (طاهری، ۱۳۶۵).