مقالات

سپر دار الفی مرکبات

سپر دار الفی مرکبات

Lepidsaphes  gloverii  Packard

,.Syns.Insulaspis  gloverii  Pack

,.Mytilococcus  gloverii  Seen

Mytilaspis  flava  Targ., Mytilaspis  pallida

.Diaspididae,Hom

سپردار الفی مرکبات در ایران اولین بار در سال ۱۳۱۶ توسط افشار گزارش شده است. سپردار مزبور منحصراً روی مرکبات و ندرتاً در گلخانه روی کاملیا دیده شده است. کوثری خرما، انگور و ما گنون را نیز میزبان این سپردار می‌نویسد که احتمالا مربوط به کشورهای دیگر است. سپردار الفی مانند سپردار واوی نیز به قسمتهای مختلف درخت اعم از برگ ، میوه و شاخه حمله می‌کند و شاخه های جوان و سبز را به ساقه های دیگر درخت ترجیح میدهد. در اثر حمله این حشره لکه های زرد روی برگ دیده نمی‌شود ولی اگر آلودگی شدید باشد برگها و میوه ها ریخته و شاخه‌های جوان خشک می گردند. سپردار الفی مرکبات در شمال انتشار کمتری داشته و بیشتر در تنکابن ،آخوند محله رامسر، لنگرود و بندر انزلی شیوع دارد.

سپردار الفی را به سهولت می‌توان از سپردار واوی تشخیص داد. سپر ماده کامل باریک و طویل،طول آن2/5_3/5میلیمتر، رنگش قهوه ای تیره و برخلاف سپردار واوی که کم و بیش خمیده است، سپر این حشره بیشتر راست و طرفین سپر نسبت به هم تقریباً موازی است. جلدهای پورگی به رنگ زرد روشن و در قسمت سر سپر قرار گرفته‌اند. بدن حشره ماده باریک و بلند، به رنگ زرد روشن یا پشت گلی روشن و قسمت انتهایی آن به رنگ نارنجی است. تخمها سفید مایل به پشت گلی بوده و در دو ردیف منظم در زیر قسمت انتهایی سپر قرار گرفته اند. سپر نر خیلی کوچکتر و باریک در حدود1/5 میلی متر  طول و0/5 میلی متر عرض دارد و رنگ آن روشن تر از سپر ماده است.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Lepidosaphes_gloverii.jpg

طرز زندگی و خسارت این سپردار شباهت زیادی به سپردار واوی دارد. سپردار مزبور زمستان را به صورت پوره سن دوم یا ماده بالغ می‌گذراند و گاهی زیر سپر بعضی از ماده ها مقداری تخم دیده می‌شود. ماده های بالغ و یا پوره های سن دوم که در بهار بالغ شده اند تخم ریزی خود را در اواسط بهار تمام کرده و پوره های نسل اول از اواسط اردیبهشت ماه ظاهر می گردند. این آفت در شرایط شمال ایران حداقل سه نسل در سال دارد.

زنبور هایProspaltella  elongataوAspidiotiphagus پارازیت های فعال این سپردار در شمال ایران بوده که شدیداً از ازدیاد آن جلوگیری می نمایند و به همین جهت آفت مزبور اهمیت اقتصادی چندانی ندارد. با توجه به فعالیت شدید زنبور پارازیت این سپردار اجرای مبارزه شیمیایی علیه آن چندان توصیه نمی گردد، زیرا میزان پارازیتیسم تا بیش از۶۰%نیز دیده شده است.