مقالات

شپشک خونی نارون

شپشک خونی نارون

Eriococcus spurius Modeer

Syns. Coccus gramuntii Plancon

Coccus laniger Gmelin

Coccus ulmi Linnaeus

Gossyparia spurius Modeer

Gossyparia ulmi Linnaeus

Eriococcidae, Hom

شپشک خونی نارون که به نام شپشک اروپائی نارون (European elm scale) نیز گفته می شود، در ایران ابتدا در سال ۱۳۲۸ توسط دواچی گزارش شده است. این آفت اختصاصا روی نارون فعالیت داشته و در تمام کشور انتشار دارد. آفت به شاخه های فرعی و اصلی و تنه درخت حمله نموده و بر اثر ترشحات حاصله قارچ فوماژین نیز تشکیل می گردد و سرانجام رشد ونمو درخت دچار اختلال شده و برگها زرد و زودتر خزان می کند.

Gossyparia spuria

سپر ماده بالغ بیضی شکل و در اطراف آن الیاف سفید موجی وجود دارد. حشره نر در آخرین مراحل پوپاریومی در یک پیله مومی سفیدی قرار می گیرد و ممکن است بالدار و یا بی بال باشد. این شپشک در سال فقط یک نسل در سال دارد و زمستان روی شاخه ها بسر می برد. تخمریزی شپشکها معمولا از بهار تا اواسط تابستان در زیر سپر صورت می گیرد و پوره های جوان روی برگهای شاخه های جوان و پیر پراکنده شده و پس از تثبیت با مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف درخت می گردند (1968 ,Browne). در شرایط آب و هوائی اصفهان پوره های جوان از دهه اول اردیبهشت ظاهر می شوند.

در صورت لزوم سمپاشی می توان در همین تاریخ نسبت به مبارزه شیمیائی با دیازینون ۲۰% به نسبت دو در هزار اقدام نمود. خسارت این آفت روی درختان نارون شهر اصفهان زیاد و مطالعات جامع آن توسط جلالی زند در دست اقدام است.