مقالات

شب پره هندی

شب پره هندی

Plodia interpunctella Hb

Phycitidae, Lep

Eng. Indian meal moth

شب پره هندی در تمام دنیا و در ایران به خصوص در نواحی جنوبی در انبارهای خرما و در قزوین در انبارهای پسته و در تهران در انبارهای بادام شیوع دارد(سپاسگزاريان، ۱۳۵۷). پروانه مزبور یکی از آفات مهم انباری روی خشکبار، غلات، بذور، حشرات خشک شده و کندوی عسل می باشد و تاکنون حدود ۸۳ نوع ماده غذائی نام برده شده که مورد تغذیه لارو این حشره قرار می گیرد.

Indianmeal moth 2009.jpg Plodia interpunctella adult.JPG

حشره کامل شب پره ای است به طول ۸ میلیمتر و عرض آن با بالهای باز ۱۶ تا ۲۰ میلیمتر است. یک سوم بالهای جلوی از جهت قاعده به رنگ خاکستری روشن و دوسوم بقیه به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز است. در موقع استراحت بالها در اطراف بدن تا می شود و ثلث فوقانی آنها به شکل لکه خاکستری رنگ به نظر می رسد و شاخک در این موقع در روی بالها تا شده است. بالهای زیری خاکستری یکدست مایل به زرد است و ریشک های کناره آن زیاد طویل نیست.

لارو شب پره بید هندی

لارو جوان به طول ۱ میلیمتر و لارو کامل به طول ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر به رنگ سفید کثیف و یا صورتی کم رنگ است. سر و پشت سینه اول و پاهای اصلی به رنگ زرد مایل به قهوه ای و تمام حلقه های بدن دارای موهای طویلی است و پاهای شکمی دارای قلابهائی می باشد. حشرات کامل سه روزپس از ظهور جفتگیری می کنند و شب پره ماده از ۴۰ تا ۵۰۰ عدد تخم و بطور متوسط ۱۵۰ عدد تخم بطور منفد یا در دسته های ۱۱ تا ۳۰ عددی روی مواد خوراکی می گذارد. در شرایط مساعد تخم ها پس از 3 روز تفریخ می شود و در محیط های نامساعد ممکن است ۱۵ روز بعد تفريخ شود.

این حشره فعالیت شبانه دارد و روزها را روی موادغذائی و دیوارهای انبار بدون فعالیت می گذراند. طول دوره لاروی برحسب درجه حرارت محیط و نوع غذا تغییر می کند و در شرائط مساعد ۲۵ تا ۳۰ روز است. اغلب مشاهده شده است که نشوونمای لاروهای شب پره هندی از نظم معینی عدول نمی کند. لاروهائی که همزمان از تخم خارج می شوند با وجود اینکه از لحاظ موقعی محیط زیست و نوع تغذیه در شرائط کاملا مساوی قرار میگیرند هر یک از رشد و نمو مشخص به خود دارد بطوری که در ظرف دو ماه بعضی به سن دوم، برخی به سن سوم و گروهی به سن چهارم می رسند.

لارو پروانه شب پره در مواد غذایی

پس از این مدت لارو پیله ابریشمی نازک تشکیل می دهد و در آن شفیره می شود و پس از ۴ روز تا ۴ هفته حشره کامل خارج می شود. این ترتیب این حشره در شرائط مساعد می تواند در مدت ۴۰ روز تکامل خود را به پایان برساند و در سال ۲ تا ۵ نسل داشته باشد (سپاسگزاريان، ۱۳۵۷). نگهداری مواد داخل ظروف دربسته در کنترل آفت مؤثر است. استفاده از قرص فستوکسین تجویز در ضمن زنبور Bracon hebetor پارازیت لاروها می باشد که ابتدا لاروها را بی حس کرده و بعد تخم ریزی می کند به طوریکه خسارت شدیدی به لاروها وارد می کند.