مقالات

سوسک برگخوار بید

سوسک برگخوار بید

Plagiodera versicolora Laichart

Chrysomelidae, Col

Eng. Willow leaf beetle

سوسک برگخوار بید در ایران اولین بار در سال ۱۳۲۸ توسط دواچی گزارش شده است. درختان میزبان این آفت بید، صنوبر و نسترن می باشد. حشره کامل و لارو آن هر دو از برگ درختان میزبان تغذیه می کنند و اهمیت اقتصادی آن متوسط است. این آفت در تمام مناطق کشور انتشار دارد. حشره کامل سوسک کوچکی است به طول ۲/۵-۴/۵ میلیمتر، بیضوی، سیاه رنگ، در پشت آبی فلزی، سبز یا مسی براق می باشد. تخم حشره قرمز نارنجی یا زرد و استوانه ای کشیده است. لارو کامل ۵ میلیمتر طول دارد و در پشت خاکستری تیره و دارای هشت ردیف علامت سیاه می باشد. زیر بدن لارو سفید و سروسینه آن سیاه رنگ است. شفیره زرد با لکه های سیاه می باشد.

این آفت زمستان را به صورت حشره کامل در شکاف درختان و یا زیر برگها می گذراند. در اردیبهشت ماه حشرات کامل ظاهر شده و به تغذیه از برگها پرداخته و حدود ۲۰-۳۰ روز بعد جفتگیری نموده و حشره ماده تخمهای خود را در دسته های ۱۰-۳۰ تائی در سطح تحتانی برگها قرار می دهد و بندرت ممکن است تخمها در سطح فوقانی گذارده شود. تخمها متراکم پهلوی هم و به صورت عمودی یا مایل قرار میگیرد. هر حشره ماده در طول عمر خود مجموعا ۳۵۰ عدد تخم می گذارد. دوره انکوباسیون تخم ۵-۱۰ روز می باشد. لاروها سه سن لاروی را طی کرده و پس از تغذیه کامل از برگها و جوانه ها وارد مرحله شفیرگی می شوند و پس از ۸ روز حشرات کامل خارج می گردند. این آفت در ایران ۲-۳ نسل در سال دارد(دواچی، ۱۳۲۸، 1974 ,Schwenke.