مقالات

بالشک دراز اندام مرکبات

بالشک دراز اندام مرکبات

.Pulvinaria  floccifera  westw

.Syns.pulvinaria  camellicola  Sign.,pulvinaria  evonymi  Gour

.Lecaniidae,  Hom

بالشک دراز اندام مرکبات در ایران ابتدا در سال ۱۳۱۶ توسط افشار گزارش شده است و چون کیسه تخم آن بلندتر است، بدین جهت به آن بالشک دراز اندام می گویند. این آفت علاوه بر مرکبات روی بعضی گیاهان دیگر از قبیل چای، شمشاد رسمی، کاملیا ،برگ بو و کافور نیز دیده شده است.

بالشک دراز اندام معمولاً در سطح زیری و ندرتاً سطح فوقانی برگ های مرکبات و گاهی نیز روی شاخه های جوان فعالیت دارد و هیچگاه روی میوه ها دیده نشده است. درخت های آلوده اغلب مبتلا به قارچ فوماژین نیز شده و طوری سیاه می گردد که از دور تشخیص داده می شوند. بالشک دراز اندام تقریباً در تمام سواحل شمال از آستارا گرفته تا گرگان شیوع دارد ولی انتشار آن در تنکابن و مازندران بیش از سایر مناطق است.

پوره و ماده کامل این شپشک شباهت زیادی به پوره و ماده کامل بالشک مرکبات که متعاقباً شرح داده می‌شود دارد. رنگ ماده کامل سبز مایل به زرد تا قهوه ای روشن، شکل آن بیضی و کمی محدب است.طول بدن آن 2/5تا3/5میلیمتر است. کیسه تخم باریک و دراز و طول آن به ۱۲ میلی متر می رسد ولی عرض آن از2_2/5میلیمتر تجاوز نمی کند. رنگ کیسه تخم سفید برفی است. پوره های این حشره پهن و رنگشان مایل به سبز است و روی سطح زیری برگ در اطراف رگبرگ ها متمرکز می شوند. پوره‌ها ترشحات مومی ندارند.

بالشک دراز اندام مرکبات زمستان را اکثراً به صورت پوره سن دوم در زیر برگهای همیشه سبز مرکبات می گذراند و در اواخر اردیبهشت ماه کامل شده و شروع به ترشح کیسه تخم نموده و سپس تخم گذاری میکند. تعداد تخم ها در داخل هر کیست که تا ۲۰۰۰ عدد بالغ می شود. تخمها بیضوی و رنگ آنها زرد مایل به قهوه‌ای است.

پوره های جوان۲_۴هفته بعد از تخم خارج شده و به تعداد زیادی از پشت برگ و روی ساقه پراکنده می‌شوند و پس از چند ساعتی حرکت بالاخره در اطراف رگبرگ ها مستقر می گردند. در همین مدت باد می تواند به آسانی پوره های این حشره را از درختی به درخت دیگر انتقال دهد. اگر تعداد ماده ها زیاد باشد در موقع تخم ریزی عده زیادی از آنها روی شاخه های جوان مهاجرت نموده و در آنجا تخمریزی می کنند.

این آفت احتمالاً یک نسل در سال دارد. چون بالشک د راز اندام نیز بشدت مورد حمله قارچ پارازیت Cephalosporium  lecaniiقرار می گیرد لذا اغلب سمپاشی ضرورت ندارد و چنانچه در بعضی مناطق قارچ مزبور وجود نداشته باشد می توان در اوایل تابستان در موقع خروج پوره‌ها اقدام به سمپاشی نمود.