مقالات

آفات کلم وشلغم وترب وتربچه وشاهی

سفیده بزرگ کلم(pieris brassicae)

گیاه میزبان

کلم:کلم گل:شلغم:ترب:تربچه وکلم قمری

مورفولوژی :

طول بدن حشره ی کامل ۲۰ میلیمتر و عرض بدن با بال های باز بین ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر است و رنگ بدن خاکستری متمایل به سبز است.

تخم های پروانه مخروطی شکل ، بلند وباریک وراه راه بطول 1/5mmوقطر0/6mmمیباشد.

رنگ تخم درابتدازردکمرنگ یالیمویی است که بعدابه زردکامل تغییرمیابد.

لارو

طول بدن لاروکامل 50-45mmورنگ ان سبزمتمایل به خاکستری است که درناحیه شکمی روشن ترازناحیه پشت میباشد.

روی بدن ان 3نوارطولی زردرنگ وجوددادردکه یکی دروسط ودوتای دیگردرقسمت جانبی قراردارد.

شفیره

شفیره بدون پیله لخت کشیده وبطول 25mmبوده ودرسطح پشتی گوشه دارومثلثی است.

رنگ شفیره خاکستری متمایل به سبزومجهزبه خالهای سیاه رنگ است.

خسارت

لارواین حشره ازبرگ گیاهان میزبان تغذیه کرده وممکن است بوته رابه کلی عاری ازبرگ نماید وباعث توقف رشدوتضغیف گیاه شود.

لاروهاعلاوه برخسارت مستقیم بابجاگذاشتن مقدارزیادی ازفضولات خوددرلابلای بوته کلم باعث غیرقابل مصرف شدن محصول ودرنتیجه تشدیدخسارت میشوند.

زیست شناسی

حشره کامل این افت روزهافعال است.زمستانگذرانی بصورت شفیره درداخل خاک میباشد.

مناسبترین دمابرای تخمگذاری22-15درجه سانتی گرادمیباشد.حشرات ماده تخمهای خودرادردسته های 50-100تایی کناریکدیگرروی بر گ قرارمیدهند.

تخمهاپس از6-10روزتفریخ شده ولاروهای سن یک پس ازخروج بطوردسته جمعی ازبرگهای میزبان تغذیه میکنند.لاروهامعمولا4بارپوست اندازی میکنندامااگردمای محیط بیش از20درجه سانتی گرادباشدانرابه 3بارپوست اندازی کاهش میدهد.

موقعی که دوره لاروی کامل شدولاروهابرای شفیره شدن اماده شدندخودرابه اشیاء مجاوراعم ازچوب وغیره بوسیله چندتارابریشم محکم چسبانده وسپس به شفیره تبدیل میشوند.

دوره شفیرگی حدود7روزطول میکشدولی اگردمای محیط پایین باشداین دوره به بیش از7هفته افزایش میابد.

رطوبت ودماازمهمترین عوامل محدودکننده رشدونمواین افت میباشدبطوریکه دردمای 27و13درجه سانتی گرادحشرات ماده قادربه تخم گذاری نیستندوتخمهای گذاشته شده اگردرمعرض دمای 26-27درجه سانتی گرادقرارگیرندتفریخ نمیشوندودردمای 25درجه سانتی گرادتفریخ تخمهاحدود50درصدپایین میاید.

پروانه ماده دررطوبت نسبی کمتراز60درصدقادربه تخمگذاری نبوده وتخمهانیزدررطوبت کمتراز70درصدتفریخ نمیشوند.

روشهای کنترل

الف-زراعی

1-تناوب زراعی :اجرای کاشت گیاهان غیرمیزباندرتناوب 2تا3ساله سبب کاهش جمعیت افت میشود.

2-جمع اوری برگهای الوده به تخم وله کردن انها.

3-جمع اوری لاروهادرسنین اولیه که بصورت دسته جمعی هستند.

4-ازبین بردن علفهای هرزی که باعث پایداری افت میگردند:بدین لحاظ بایدعلفهای هرزخانواده چلیپاییان جمع اوری وسوزانده شود.

ب-دشمنان طبیعی :

یکی ازمهمترین پارازیتوییدهای لاروسفیده کلم زنبورApanteles glomeratus REINHمیباشدکه ممکن است تا80درصدلاروهاراپارازیته نماید.

 

همچنین زنبورپارازیتوییدDiadegma semiclausumنیزیکی اززنبورهای پارازیتوئیدلارواین افت میباشدکه درکاهش جمعیت لاروهای ان موثراست.