مایکوروت
- 10%داغ

مایکوروت

50,000 تومان 45,000 تومان

– مایکوروت 1 کیلویی ویژه بذرمال و گل های زینتی

 

 

 

49 در انبار

معرفی کود زیستی مایکوروت قارچ هـای میکوریـزی :

جهت مشاهده فیلم نحوه عملکردقارچ مایکوروت اینجاکلیک نمایید.

فیلم دوم مایکوروت رااینجاکلیک کنید.

فوائد رابطه هم زیستى میکوریز ى :
افزایش جذب عناصر معدنى در گیاه میزبا ن مانند
فسفر
نیتروژن
پتاسیم
روى
مس
آهن
منگنز
افزایش مقاومت گیاه میزبان در برابر تنش خشکى
تأثیر بر هدایت روزنه اى و میزان تعرق
افزایش فتوسنتز
تأثیر بر وضعیت آب برگها
تأثیر بر هدایت هیدرولیکى ریشه و جذب آب توسط شبکه هیف قار چ
تأثیر بر افزایش کارایى مصرف آ ب
تأثیر بر افزایش رشد و جذب عناصر معدنى گیاه میزبان
تأثیر بر متابولیت هاى گیاه ى
تأثیر بر مشخصات ظاهرى برگها
افزایش مقاومت گیاه میزبان در برابر تنش شور
افزایش مقاومت گیاه میزبان در برابر تنش ناشى از تراکم و اصلاح ساختار خاک
افزایش مقاومت گیاه میزبان در برابر بیمارگرهاى ریشه
افزایش فعالیت باکترى هاى تثبیت کننده نیتروژن ملکولى
افزایش اسانس گیاهان داروئى

قارچ هـای میکوریـزی از مهمترین و با اهمیت ترین میکروارگانیسـم های خاکزی می باشـند که پس از برقراری رابطه همزیسـتی با گیاه میزبان ، از طریق افزایش سـطح جذب ریشـه و کمک به هرچه بیشـتر شدن جذب عناصـر معدنـی و آب به عنـوان یـک سیسـتم کمکـی عـلاوه بـر افزایش رشـد و عملکرد، گیاه میزبان را در شـرایط نامسـاعد محیطی و به هنگام تنش هـای زنـده و غیـر زنده مـورد حمایت قـرار می دهند.

بـا توجـه به نقش ویـژه قارچ های میکوریـزی در افزایش رشـد و عملکرد گیاهـان زراعـی و باغـی، چندین دهه اسـت که در کشـورهای پیشـرفته اروپایـی، آمریـکا و کانـادا شـرکت های بین المللـی متعـددی بـه تولیـد مایـه تلقیـح ایـن قارچ های ارزشـمند و توزیـع و عرضه آن به کشـورهای مختلف مشـغول می باشـند.

در ایـران آشـنایی کافـی نسـبت بـه ایـن نـوع نهـاده زیسـتی حتـی در جامعه علمی بخش کشـاورزی وجود نداشـته و اگرچه تحقیقات محدود و پراکنـده ای در ارتبـاط بـا ایـن میکروارگانیسـم های مفیـد در برخی از مؤسسـات تحقیقاتـی صـورت گرفتـه اسـت، لیکن بـا قاطعیـت می توان عنـوان نمـود کـه مایکـوروت اولین نهاده زیسـتی حـاوی ایـن قارچ های ارزشـمند اسـت که به صورت صنعتی تولید و در اختیار بخش کشـاورزی قرار گرفته اسـت.

مایکـوروت به طـور کامـل بـا اسـتفاده از دانش بومـی و امکانـات داخلی تولید شـده و هیچ گونه وابسـتگی به خارج از کشـور ندارد. کنترل کیفی ایـن نهاده زیسـتی به صـورت دوره ای در واحد تحقیق و توسـعه  صـورت می گیرد.
آزمون کنترل کیفی مایکوروت در واحد تحقیق و توسعه تأثیرگذاری مثبت این نهاده زیسـتی ارزشـمند در کشـت گیاهان زراعی و باغی در قالب پروژه های تحقیقاتی، دانشـگاهی و مشـاهداتی متعددی به اثبات رسـیده است.

در شـرایط خاک هـای متراکـم که رشـد عمقی ریشـه محـدود می گردد قارچ هـای میکوریـزی از طریـق افزایـش سـطح جذب ریشـه و نفـوذ به خلـل و فرجـی از خاک که غیرقابل دسـترس برای ریشـه گیاه می باشـد، رشـد و عملکـرد گیاهـان را از طریـق افزایش جـذب آب و عناصر معدنی افزایـش می دهند

استفاده از قارچ های میکوریزی برای کاهش اثرات منفی تنش شوری:

استفاده از قارچ در شـرایط خاک های شـور بـه دلیل غلظت بالای امـلاح در خاک، جذب عناصـر مـورد نیـاز گیاه به ویژه فسـفر بـا محدودیـت روبرو می گـردد.

در ایـن شـرایط قارچ هـای میکوریـزی از طریـق افزایـش جـذب فسـفر و عناصـر کم مصـرف و تعادل نسـبت سـدیم بـه پتاسـیم درون بافت گیاه و همچنیـن ممانعـت از جـذب بیش ازحـد کلـر رشـد و نمـو گیاهـان را افزایـش می دهند.

استفاده از قارچ های میکوریزی برای کاهش اثرات منفی تنش خشکی :

استفاده از قارچ در شرایط تنش خشکی عملکرد گیاهان بیش از آنکه متأثر از کمبود رطوبت گردد تأثیرپذیر از عدم جذب عناصر معدنی به ویژه فسفر و عناصر کم مصرف که دارای تحرک بسیار اندک در خاک هستند می گردد. در چنین شرایطی قارچ های میکوریزی از طریق افزایش سطح جذب ریشه
و متعاقب آن افزایش کارایی مصرف آب و کود رشد و عملکرد گیاهان را در شرایط تنش خشکی افزایش می دهند. قارچ های میکوریزی همچنین جدای از مسائل تغذیه ای از طریق اصلاح روابط آبی گیاهان مقاومت آن ها را در برابر تنش خشکی افزایش می دهند.

استفاده از قارچ های میکوریزی برای افزایش عملکرد گیاهان علوفه ای :

استفاده از قارچ های میکوریزی برای افزایش عملکرد گیاهان علوفه قارچ های میکوریزی از طریق افزایش سـطح جذب ریشـه و متعاقب آن افزایـش کارایـی مصـرف آب و کود باعث افزایش رشـد و عملکرد گیاهان علوفه ای می شـوند.

استفاده از قارچ های میکوریزی با قارچ کش :

بعضی از قارچ کش های رایج در کشاورزی سازگاری خوبی با قارچ های میکوریزی دارند. قارچ کش های سازگار با این قارچ در کشـاورزی مـدرن اسـتفاده از انـواع قارچ کش هـا امـری اجتناب ناپذیر می باشـد.

مایکـوروت به نوعـی فرمولـه شـده اسـت کـه به راحتـی قابـل اسـتفاده بـه همـراه ایـن قارچ کش هـا بـوده و می توانـد به خوبـی وظایف حمایتـی خـود از گیاه میزبان را به انجام برسـاند. برخـی از قارچ کش های دارای کمتریـن تأثیـر منفی و یا بـدون تأثیر بر این نهاده زیسـتی عبارتند از:

Carbamate a (Fermate, Ferbam) Carbendazim (Bavistin) Chinosol (Beltanol, soil application) Chloroneb a (Tersan, Demosan) Chlorothalonil (Bravo, Daconil-2787, Exotherm) Chlormequat (foliar application) Ciprodinyl+Fludioxonyl (Swich, foliar application) Difolatan a (Sulfonimide, Difosan, Captafol) Dimetomorph+Folpet (Forum, foliar application) Ethirimol Imidacloprid (foliar application) Fenaminosulf Fenarimol Fenazaquin (foliar application) Fluxdioxonil
Abamectin (foliar application) Captofol Cycroproconazol (foliar application) Dichlofluanid (foliar application) Dimethoat (watering) Ethephon (foliar application) Fenpyroximat (foliar application) Methiocarb (foliar application) Pencycuron (watering) Prothiocarb  Pyrazophos Pyroxychlor Fenhexamide (Teldor, foliar application)

 

استفاده از قارچ هـای میکوریـزی بـرای کاهـش مصـرف کودهـای نیتروژنه و فسـفره  :

اسـتفاده از قارچ نیتروژنه و فسـفره یکی از موارد استفاده از قارچ های میکوریزی افزایش کارایی مصرف کود و کاهش نیاز گیاه به کودهای شیمیایی است.

  • استفاده از قارچ های میکوریزی برای پایداری و افزایش رشد گیاهان

     

تأثیر استفاده از قارچ مایکوریز در افزایش رشد ریشه گیاه پسته در استان خراسان شمالی (ارسالی توسط دکتر حکم آبادی)

 

روش های استفاده از مایه تلقیح قارچ های میکوریزی:

مصرف سطحی برای احداث فضاهای سبز چمنی و ایجاد بستر مناسب برای گل ها و گیاهان زینتیا زا ین روشا ستفاده می شود. بعدا ز تسطیح زمین مایه تلقیح قارچ را به  سانتی متر 3سطح خاکا ضافه کرده و آن راب ا لایهن ازکیا ز خاکب ها رتفاء حدود پوشانده و نسبت به کشت بذر گیاهان چمنی و پوششی اقدام می نمایند.

مصرف گلدانی :

برای کاشت گیاهان گلدانی زینتی و غیر زینتی مایه تلقیح قارچ های میکوریزی را می توان به صورت یک لایه در خاک بستر گیاه قرار داد و یا اینکه مایه تلقیح قارچ را با خاک گلدان مخلوط و سپس نسبت به کاشت گیاه اقدام نمود.

احداث باغات جدید:

بهترین زمان برای کاربرد مایه تلقیح قارچ های میکوریزی برای احداث باغ های جدید در زمان کاشت نهال ها می باشد. در این زمان می توان مایه تلقیح قارچ های میکوریزی را در کف حفره در نظر گرفته شده برای کاشت نهال اضافه کرده و پس از قرار دادن نهال در حفره و اطمینان حاصل کردن از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاک پر نمود. در روش دیگر می توان مایه تلقیح قارچ های میکوریزی را با مواد تهیه شده برای کاشت نهال از جمله پیت، کوکوپیت، پرلیت، کود دامی و سایر مواد آلی مخلوط کرده و برای پرکردن حفره در نظر گرفته شده برای کاشت نهال از این ترکیب استفاده نمود.

احیاء و جوان سازی باغات فرسوده:

در این روش مایه تلقیح قارچ های میکوریزی را به همراه کودهای آلی و  گرم در هر طرف گیاه و در منطقه چالکود اضافه می نمایند. 500به مقدار به تدریج رابطه همزیستی میکوریزی در سیتم ریشه ای گیاه ایجاد شده و با افزایش سطح جذب کنندگی ریشه و جذب بیشتر آب و عناصر معدنی به گیاه، شاهد رشد مجدد درختان خواهیم بود.

مصرف ردیفی:

برای استفاده از مایه تلقیح قارچ های میکوریزی در کشت گیاهان زراعی، پس از ایجاد ردیف های کشت، مایه تلقیح را در کف جوی های ایجاد شده همانند کودهای شیمیایی و زیر بذر اضافه کرده و با خاک می پوشانند.

مصرف حجمی (مناسب برای خزانه ها):

خزانه هـا بهترین مـکان برای اسـتفاده از قارچ های میکوریزی می باشـند  مـوادی کـه به عنوان بسـتر کشـت در خزانه مورد اسـتفاده ًزیـرا معمـولا فاقد قارچ هـای میکوریز ً قـرار می گیـرد اعم از مـواد آلی و معدنـی عموما بومـی هسـتند و دیگـر اینکـه بـه دلیل وجـود تعـداد زیـادی گیاهچه یا قلمـه در یـک فضـای محدود می تـوان با اسـتفاده از مقدار کمـی از مایه تلقیـح، رابطه همزیسـتی میکوریزی را در تمامـی گیاهچه ها یا قلمه های موجـود در خزانـه بـه وجـود آورد. در خزانه هـا بهتریـن روش اسـتفاده، مخلـوط کـردن مایکـوروت بـا مواد تشـکیل دهنده بسـتر خزانـه با یک نسـبت مشـخص می باشد.

تلقیح بذری:

مدرن تریـن روشـی کـه هم اکنـون در دنیـا بـرای تولیـد ایـن فـراورده بیولوژیـک مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، تکثیـر ایـن قارچ ها بـه روش کشـت درون شیشـه ای اسـت. مایه تلقیح تولیدی در این روش به دلیل غنـی بـودن از انـدام فعال قارچ و حجم کـم، این امکان را بـه وجود آورده تـا بتـوان آن ها را به صورت تلقیح بذری مورد اسـتفاده قـرار داد.

در روش تلقیـح بـذری، در مرحلـه اول بـذور مورد نظـر را با یک ماده چسـباننده با هم آغشـته کـرده، سـپس مایـه تلقیح قـارچ را بـه آن اضافـه و کامـلا مخلـوط می نماینـد به گونـه ای کـه تمامـی بذرها بـا یک لایـه یکنواخت از مایـه تلقیـح پوشـانده شـود. در نهایـت پس از خشـک شـدن رطوبت سـطحی بذرهـای تلقیح شـده نسـبت به کاشـت آن هـا اقـدام می گردد.

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “مایکوروت”

بالا

X