جیبرلیک اسیدآلمانی۱۰قرص

کابرد جیبرلین در باغبانی

۱- مهم‌ترین کاربرد این هورمون در بالابردن میزان محصول انگور است که این عمل بسته به زمان کاربرد هورمون به دو صورت انجام می‌گیرد.

الف- هورمون پاشی پیش از عمل باروری یعنی حدود ۱۰ روز قبل از ریزش گلبرگ‌ها یا کلاهک گل‌ها صورت می‌گیرد که این عمل باعث از بین بردن مادگی و تولید حبه‌های بدون دانه ناشی از بکرزایی می‌شود ضمناً این عمل با ریزش تعدادی از حبه‌ها همراه است و در انگورهای دارای تراکم زیاد است مانند یاقوتی باعث باز شدن خوشه و بالا رفتن کیفیت محصول می‌گردد.

ب- محلول پاشی پس از انجام عمل باروری و تشکیل حبه‌ها یعنی از زمان ریزش حدود ۷۵ درصد کلاهک‌ها به بعد انجام می‌گیرد در این حالت تک حبه‌های درشت تر شده و محصول ازدیاد می‌یابد.

۲- جیبرلین‌ها ایجاد میوه‌های ناشی از بکرزایی را روی گیاهان که به‌طور طبیعی توانایی این کار داشته باشند افزایش می‌دهد.

۳- بزرگی درشتی میوه: برای تولید میوه‌های درشت و بهتر و برای جلوگیری از ترک ناشی از بارندگی در میوهای گیلاس استفاده از جیبرلین سه هفته قبل از برداشت مؤثر و مفیداست.

۴- کیفیت میوه: استفاده از این هورمون ۴ الی۵ هفته قبل از برداشت بر روی میوه‌های آلوده باعث بهبود کیفیت می‌شود.

۵- تأخیر در رسیدن میوه‌ها: میوه‌های مانند خرمالو که اگر پیش از رسیدن چیده نشوند به سرعت نرم و فاسد می‌شوند یا میوه‌های پرتقال و لیمو زمانی روی درخت می‌رسند که عرضه است به بازار زیاد یا قیمت‌ها پایین است که غالباً ضرر اقتصادی را به همراه موارد استفاده از هورمون جیبرلین هنگامی که میوه‌ها هنوز سبز هستند یعنی حدود یکماه قبل از رسیدن مدتی نسبتاً طولانی همان‌طور سبز روی درخت باقی خواهند ماند و از طرفی استفاده از این هورمون در گیلاس حدود سه هفته قبل از برداشت و در گلابی چهار هفته قبل از برداشت در دیر برداشت کردن محصول مؤثر است.

۶- جیبرلین در انگور باعث افزایش اندازه حبه می‌شود و در سیب و گلابی باعث دراز شدن اندازه میوه‌ها می‌شود.

۷- افزایش گل در خیار گلخانه‌ای از هورمون جیبرلین استفاده می‌شود.

۸- در افزایش جوانه زنی بذرهای سیب، گلابی، فندق، گیلاس که قبل از جوانه زنی استفاده می‌شود.

۹- برای اصلاح شکل و اندازه میوه سیب در زمان اولین ریزش گلها

۱۰- برای کاهش اثر ویروس زرد در میوه‌ها مثل آلبالو که ۱۵الی ۱۵ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها استفاده می‌شود.

۱۱- برای وادار کردن گیاهان روزبلند به گلدهی در شرایط روز کوتاه و گیاهان روزکوتاه در روز بلند از این هورمون استفاده می‌شود.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در

100 ﻟﯿﺘﺮ آب

ﻫﺪف و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

ﻫﺪف

ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺒﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ اﻧﮕﻮر اﻧﮕﻮر
2 ﻗﺮص ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﭘﺲ از رﯾﺰش %70 ﮐﭙﺴﻮﻟﻬﺎی ﻏﻨﭽﻪ ﺗﺎزه ﺧﻮری
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، 12 – 10 روز ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف )ﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺣﺪودا 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ (
ﻗﺮص 0/5 -5 4 روز ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ ﮐﭙﺴﻮﻟﻬﺎی ﻏﻨﭽﻪ ﮐﺸﻤﺸﯽ
ﻗﺮص 1/5 ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﻠﻬﺎ: ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻫﺎی ارﻗﺎم ﺳﺎﺗﺴﻮﻣﺎ و ﮐﻠﻤﺎﻧﺘﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ -80 %75 ﮔﻠﻬﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻠﻮل روی ﮔﻠﻬﺎ اﺳﭙﺮی ﺷﻮد. ﻣﺮﮐﺒﺎت
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﯿﻮه در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن: در اﻧﻮاع ارﻗﺎم ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺰ واﻟﻨﺴﯿﺎ، 4-5 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رﯾﺰش ﮔﻠﻬﺎ ) ﯾﮏ
2 ﻗﺮص ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز رﯾﺰش( روی ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﭙﺮی ﺷﻮد .
1 ﻗﺮص ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ : در ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﭘﺎﺷﺶ
ﺷﻮد.
1 ﻗﺮص در ﻟﯿﻤﻮ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﻣﯿﻮه ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﻮه 2-3 ﻣﺎه ﺑﺮ روی درﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻗﺮص 1/5 درﮔﺮﯾﭗ ﻓﻮروت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ روی ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺷﻮد.
ﻗﺮص 2/5 ﺗﺎ 1/5 اا ﻣﯿﻮه و ﮐﺎ ا ی ره: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ %30 ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه و  از زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯿﺶ از 2 روز

ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه روی درﺧﺖ اﺳﭙﺮی ﺷﻮد.

ﮔﻼﺑﯽ
1/5 ﺗﺎ 2 ﻗﺮص ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﺎف، درﺷﺖ و ﻣﻘﺎوم: ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮد. ﮔﯿﻼس و

آﻟﺒﺎﻟﻮ

10ﺗﺎ 15 ﻗﺮص ﺟﻬﺖ دﯾﺮرس ﮐﺮدن ﻣﯿﻮه: ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﻗﺎم دﯾﮑﺴﯽ رد و ﻫﺎﻟﻪ، اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ ﺷﻮد. ﻫﻠﻮ
ﻗﺮص 2/5 ﺗﺎ 1/5 ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﺷﺖ ﺗﺮ:

3-4 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ
2/5 ﺗﺎ 5 ﻗﺮص ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﺷﺖ زودﻫﻨﮕﺎم آرﺗﯿﺸﻮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 4-5 ﺑﺮﮔﯽ ﮔﯿﺎه و وﻗﺘﯽ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﻪ 20-25 رﺳﯿﺪ ﺑﺮ

روی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و آﺑﯿﺎری در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

آرﺗﯿﺸﻮ
0/5 ﺗﺎ 1 ﻗﺮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ روﯾﺶ: ﺑﺬور ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺎﺷﺖ را در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ وﭘﺲ

ازآﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺬر ﻫﺎ را در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده و ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
10 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
1 ﺗﺎ 2 ﻗﺮص ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻫﻮ ﺑﻪ رﺷﺪ: 15 – 7 روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﻫﻮ
3 ﻗﺮص ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل:

اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫﺮ 3 2- ﻫﻔﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

ﻓﻠﻔﻞ
4 ﺗﺎ 15 ﻗﺮص )ﻣﯿﺨﮏ، رز، ﺳﯿﮑﻠﻤﻪ، داوودی(

ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﻞ ﻫﺎی درﺷﺖ:

ﮔﯿﺎﻫﺎن

زﯾﻨﺘﯽ:

5 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر در ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻫﺎی دﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎران ﮐﻢ از اواﺳﻂ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ
10 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻫﺎی دﯾﻢ ﭘﺮ ﺑﺎران و آﺑﯽ
10 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: 25-30 روز ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﭘﻨﺒﻪ
5 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﻫﺎ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود 10 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﺪس
5 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: 14 روز ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻟﻮﺑﯿﺎ
10 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﻣﺮﺣﻠﻪ 6-8 ﺑﺮﮔﯽ ذرت
10 ﻗﺮص در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد: 20 روز ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “جیبرلیک اسیدآلمانی۱۰قرص”

بالا

X