مقالات

پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر

پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر

Cerura  vinula  Linnaeus

.Syn. Dicranura  vinula  L

.Notodontidae,  Lep

Eng.  Puss  moth

این حشره که به نام انگلیسی شب پره گربه ای نامیده می شود در ایران ابتدا در سال ۱۳۱۶ توسط افشار شرح داده شده است و اخیراً عبایی نام علمی دقیق آن راCerura  vinula  ssp.  Intermedia  Teich ذکر نموده است. درختان میزبان این آفت صنوبر، بید ،بلوط و گاهی مو می باشد و لارو پروانه از برگها تغذیه می نماید. مناطق انتشار آفت شامل سواحل بحر خزر، آذربایجان و استان های مرکزی است. حشره کامل پروانه‌ای است که عرض آن با بالهای باز۵۵_۷۵ میلیمتر است. شاخک آن شانه ای ولی در حشره نر قسمت شانه ای طویل و در ماده کوتاه می باشد. رنگ عمومی پروانه در حشره ماده خاکستری روشن تا خاکستری متمایل به سیاه و در حشره نر تقریباً سفید تا خاکستری تیره است.قطر تخم حشره 1/5_ 2 میلی متر و رنگ آن ابتدا خاکستری متمایل به زرد و بعداً قرمز روشن تا قهوه ای بلوطی میشود. لارو کامل آفت سبز روشن و نوارهای پشتی آن قهوه‌ای تا سبز متمایل به بنفش و طول آن۴۰_۵۰ میلی متر می باشد. در انتهای بدن لارو دو استطاله طویل مشاهده می گردد. شفیره قهوه‌ای تیره و طول آن۲۵_۳۰میلیمتر است.

لارو پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر

این آفت در سال یک نسل دارد و زمستان را به صورت شفیره به سر می‌برد. در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد حشرات کامل خارج شده و حشره ماده در سطح تحتانی هر برگ ۱ تا ۳ عدد تخم میگذارد.دوره انکوباسیون تخم متغیر و ۸تا۲۱روز است. لاروهای جوان پس از خروج از تخم به تغذیه از برگ ها پرداخته و فقط رگبرگ های اصلی باقی می ماند. سپس لارو کامل در ناحیه طوقه و یا در خاک تبدیل به پیله و شفیره می شود. دوره پیش شفیرگی ۱۸ تا ۲۰ روز بوده و شفیره ها ممکن است تا مدت یک سال باقی بمانند. جمع آوری و انهدام لاروها و پیله ها در کاهش آفت موثر است. ضمناً سمپاشی با پودر۲۵%دیمیلین به نسبت0/2_0/3در هزار در اوائل خروج لاروهای جوان از تخم توصیه می گردد.