مقالات

نکات مهم هویج

نکات مهم در خصوص هویج

هویج گیاهی علفی ، دو ساله و از تیره چترسان می باشد. انواع هویج بر مبنای شکل و اندازه ریشه گروهبندی می شوند که ارقام بی نوک و نوکدار آن معروف می باشند.

هویج از سبزی های فصل خنک است و بهترین رشد خود را در دمای 15C تا 21C درجه سانتیگراد دارد. در دماهای زیاد، ریشه ها کوتاه و در دماهای کم ریشه ها باریک و دراز و کم رنگ می شوند. در هر دو مورد کیفیت محصول کم می گردد. این گیاه خاک های شنی لمونی را به خاک های سنگین ترجیح می دهد . در هویج کاری، باید از مصرف کود حیوانی تازه به طور کامل خودداری کرد . کود حیوانی پوسیده را نیز بهتر است پیش از کشت هویج به کار برد . دادن کود های شیمیایی پیش از کشت و بعد از کشت لازم است بهتر است که بذر را در عمق 1 – 0.5 سانتی متر روی پشته هایی به عرض 35 – 45 سانتی متر  بکارند . بعد از تنک کردن ، باید فاصله گیاهان روی پشته از یکدیگر 4cm باشد .

در روش های نوین کشاورزی توصیه میگردد که ابتدا بذر هویج را در سینی کاشت رویانده و سپس برای ردیف کاری به پشته ها منتقل گردند.

برای برداشت باید زمین را آب داد تا خاک سست شود .

منبع : کتاب اصول باغبانی – دکتر مرتضی خوشخوی – انتشارات دانشگاه شیراز