مقالات

نقش مویان ها :

 

مویان ها جذب ترکیبات کاملا قطبی یا غیر قطبی را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می دهند. البته معمولا الگوهای انتقال به طور مستقیم تحت تاثیر مویان ها قرار نمی گیرد 

مویان ها بخش مهمی از فرمولاسیون های علف کشی هستند و به صورت پخش کننده ، چسباننده ، ضد کف ، یا عامل سازگاری عمل می نمایند؛ البته گاهی نیز فعال کننده محسوب می شوند. مویان ها بسته به ویژگی های مولکولی به چهار گروه آنیونیک، کاتیونیک، غیریونی و آمفوتریک ( دارای خاصیت اسیدی و قلیایی ) تقسیم می شوند.

عمل مویان ها مستلزم یک سری ساز و کارهای وابسته به هم شامل اثرات سطحی زیر است :

افزایش سطح تماس موثر قطره های علف کش و محل قرارگیری آنها

تجزیه و گسیخت موم های کوتیکول رویی

انحلال مولکول های علف کش در سطح محل قرارگیری

به تاخیر انداختن کریستاله شدن علف کش

حفظ رطوبت در سطح محل سمپاشی

افزایش نفوذ روزنه ای
منبع : کتاب کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علفکش ها