مقالات

سپردار واوی نارون

سپردار واوی نارون

Lepidosaphes conchiformis Gmelin

,Syns. Lepidosaphes conchiformis ulmi Koroneos, Lepidosaphes rubri Theim

Lepidosaphes salicet Ldgr., Lepidosaphes ficus Sign., Mytilaspis conchiformis Gmelin

.Diaspididae, Hom

این گونه سپردار واوی نارون که به نام سپردار واوی انجیر نیز نامیده می شود، در ایران ابتدا در سال ۱۳۴۰ توسط فرحبخش گزارش شده است. این شپشک علاوه بر نارون به درختان ارغوان، انجیر، گردو، چنار، صنوبر، انار، گلابی جنگلی، بید و طاووسی نیز حمله کرده و اندامهای تنه، شاخه و برگ را مبتلا می کند. سپردار مزبور در تمام کشور انتشار دارد و اهمیت اقتصادی آن بر حسب نوع میزبان کم تا زیاد ذکر شده است.

معرفی سپردار واوی سیب

سپر ماده زمستان گذران روی شاخه، گلابی شکل خمیده و گاهی راست است، به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری و دارای سه پوسته است سپردار مزبور شبیه سپردار واوی سیب ولی کمی کوچکتر و کشیده تر از آن می باشد. سپر ماه در فصل رویش در سطح برگ کوچکتر از سپر ماده زمستان گذران و رنگ آن روشن تر و خمیدگی کمتری دارد. رنگ حشره ماده در زیر سپر در حالت زمستان گذرانی صورتی متمایل به بنفش، غیریکنواخت ولی در نسلهای بهاره و تابستانه اکثرا روشن تر و به رنگ صورتی کمرنگ و یکنواخت به نظر می رسد. حشره نر در زیر سپر به صورت شفیره یا حشره کامل قبل از خروج دیده می شود. حشره کامل نر به رنگ قرمز متمایل به بنفش، دارای یک جفت بال، یک جفت شاخک، یک جفت چشم مرکب، سه جفت پای سینهای و در انتهای بدن یک زائده میله ای شکل می باشد. تخمهای حشره سفید متمایل به صورتی کمرنگ و در ردیفهای منظمی در زیر سپر قرار داد. پوسته های تخم پس از تفریخ به انتهای سپر رانده شده و به صورت متراکم روی هم باقی می ماند. پوره سن اول دارای یک جفت شاخک، سه پای سینه ای، یک جفت چشم بوده و چند ساعت پس از خروج از تخم در محلی روی میزبان ثابت می شود.

سپردار واوی سیب      سپردار واوی نارون

این سپردار زمستان را به صورت حشره کامل روی شاخه و تنه درختان میزبان بسر برده و از اواخر اسفندماه تخمریزی کرده و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد. تعداد تخم حشره ماده زیر هر سپر تا ۱۰۹ عدد نیز شمارش شده است. همزمان با وقوع حداکثر تخمریزی، تفریخ تخمها نیز آغاز می گردد و دوره جنینی ۳-۵ هفته طول می کشد. این سپردار در شرایط آب و هوائی اصفهان حداقل سه نسل در سال دارد و در شرائط طبیعی نسلها معمولا با یکدیگر تداخل پیدا کرده و این تداخل مخصوصا از اواخر تیرماه تا اوائل مرداد است. در رابطه با دشمنان طبیعی این سپردار یک نوع زنبور پارازیت به نام Aphytis libanicus و یک سوسک شکارگر به نام .Cybocephalus sp از فراوان ترین دشمنان طبیعی آن هستند. با توجه به لزوم حفظ دشمنان طبیعی این سپردار بهترین موقع سمپاشی اوائل خرداد و اواسط تیرماه است که اکثر شفیره های زنبور پارازیت در زیر سپر محفوظ هستند (بلالی، ۱۳۶۳ و عبائی، ۱۳۶۲).