مقالات

سوسک شاخک دراز چوبخوار

سوسک شاخک دراز چوبخوار

Aeolesthes sarta Solsky

Cerambycidae, Col

این حشره در ایران در سال ۱۳۲۳ توسط افشار گزارش شده و درختان مورد حمله این آفت شامل انواع صنوبر، بید، چنار، نارون، گردو، گوجه جنگلی، گلابی جنگلی و اقاقیا است. آفت مزبور در تمام نواحی کشور انتشار دارد. لارو این حشره از ناحیه چوب داخلی تنه و ساقه تغذیه نموده و خسارت آن بسیار شدید است. اخیرا درختان نارون شهر اصفهان را به خطر نابودی کشانیده است.

Aeolesthes sarta.png Details are in the caption following the image

حشره کامل سوسک شاخک درازی است که طول حشره نر بدون شاخک ۲۵-۴۳ و بطور متوسط ۳۲/۵ میلیمتر و در حشره ماده ۳۰-۴۲ و بطور متوسط ۳۶ میلیمتر است. شاخک حشره مادو کوتاهتر از نر می باشد. رنگ حشره مزبور قهوه ای تیره که از موهای خاکستری رنگ پوشیده شده است.

حشرات ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را به صورت چند تائی یا منفرد در شکافها و یا در محل زخمهای تنه درخت می گذارد. تخمها بیضوی و هر حشره ماده حداقل ۳۰ عدد و حداکثر ۲۴۰ عدد تخم می گذارد. تخمها پس از ۱-۵ روز تفریخ شده و لاروهای جوان پس از خروج از تخمها، پوست تنه را سوراخ کرده و وارد چوب می شوند. لارو پس از تغذیه و تکامل سرانجام در آنجا تبدیل به شفیره می شود. دوره رشد حشره از مرحله تخم تا حشره کامل و سال طول می کشد. در زمستان اول حشره به صورت لارو بسر برده و در زمستان دوم به صورت شفیره یا حشره کامل خواهد بود. حشرات کامل اغلب در اردیبهشت ماه ظاهر می شوند ;1975 ,Chaudhry, Ahmad)