مقالات

سوسک سیاه قالی

سوسک سیاه قالی

Attagenus piceus Ol

Dermestidae, Col

Eng. Black cappet beette

طول بدن حشره کامل تر ۳-۵ و ماده ۴-۶ میلیمتر و رنگ آن سیاه مایل به قهوه ای است. بالپوشها دارای نقاط فرو رفته بهم فشردهای هستند که به وسیله کرکهای ظریف و خوابیده خاکستری رنگ پوشیده شده است. پهن ترین قسمت بالپوشها در قاعده آنهاست. این حشره دارای بالهای زیری است که معمولا از زیر بالپوشها بیرون می آیند. سطح شکمها دارای کرکهای خاکستری رنگ است. رنگ پاها و شاخکها حنائی و آخرین بند شاخکها سیاه رنگ است. در ماده ها بند آخر شاخکها مخروطی و طول آن برابر مجموع طولی دوبند ماقبل آخر می باشد.

91b074968c0f5a63c789580b4955fa337412868b 335 - سوسک سیاه قالی را نام ببرید و آن را  معرفی کنید؟

حشرات کامل در روزهای گرم و آفتابی در طبیعت روی گلها و یا در خانه ها و انبارها، پشت شیشه ها دیده می شوند که برای خارج شدن تلاش می کنند. چون حشرات کامل کم تغذیه می کنند باین جهت خسارتی از جانب آنها حاصل نمی شود. لارو آن از فرش و یا لباسها که مدتهای طولانی در کمدها مانده باشد تغذیه می کند. روی پیله های کرم ابریشم و ابریشم طبیعی نیز تغذیه و علاوه بر این از آفات خطرناک کلکسیون حیوانات نیز بشمار می رود.

از فرآورده های گیاهی و حیوانی نیز ممکن است تغذیه نماید. حشرات کامل در اواسط بهار ظاهر و پس از جفتگیری حشره ماده در طول ۳۰-۴۰ روز زندگی خود ۱۰۰-۱۵۰ عدد تخم می گذارد. تخمها در شکاف پارکت ها و در میان چین های لباس و فرش ها قرار داده می شود. سپس باز شده و لارو جوان خارج شده در انتهای بدن لاور یک دسته موی بلند قرار دارد. دوره رشد لاروی معمولا طولانی و یک سال به طول می انجامد و گاهی تا دو سال طول می کشد. سوسک قالی ۱-۲ نسل در سال دارد