مقالات

سوسک زرد آرد

سوسک زرد آرد

Tenebrio molitor L

Tenebrionidae, Col

Ger. Mehlkäfer

این سخت بالپوش که به نام کرم آرد نیز گفته می شود در ایران ابتدا در سال ۱۳۲۳ توسط افشار گزارش شده و یکی از آفات مهم انباری می باشد. مواد اصلی مورد تغذیه این حشره در درجه اول محصولات غله ای مانند آرد و سبوس است و از این جهت مخصوصا در آسیابها و انبارهای آرد بسیار دیده می شود. خسارت آن روی توتون و سیگار نیز دیده شده و در محیطهای خارج از انبار اغلب در چوب پوسیده و در زیر درختان مسن سیب و آلبالو و بید دیده می شود. حشره کامل نسبتا بزرگ و به طول ۱۲-۱۸ میلیمتر است. رنگ آن قهوه ای مایل به قرمز و براق است. پهنای پیشگرده آشکارا از طول آن بیشتر است. پیش گرده در قاعده، بدون شیار عرضی است. طول سومین بند شاخک، از مجموع طول دو بند قبلی کوتاه تر است. عرض و طول بند آخر شاخکها برابر است. اتصال قفس سینه و شکم کامل نیست و بین آنها فاصله مشخصی وجود دارد. چون مشخصات این گونه با گونه Tenebrio obscurus به استثنای مشخصات رنگی حشرات کامل تقریبا شبیه است لذا این مشخصات در گونه بعدی شرح داده می شود.

The life cycle of darkling beetle Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)