مقالات

سوسک برگخوار توسکا

سوسک برگخوار توسکا

Agelastica alni L

Syn. Agelastica caerulea Baly

Chysomelidae, Col

سوسک برگخوار توسکا در ایران احتمالا ابتدا در سال ۱۳۵۴ توسط عادلی و یخکشی گزارش شده است. این حشره فقط از برگ درختان توسکا تغذیه نموده و باعث مشبک شدن برگ میگردد. اهمیت اقتصادی این آفت زیاد و مناطق انتشار آن شامل نواحی شمالی کشور می باشد.

 

حشره کامل سوسک بیضی شکلی است به طول ۶-۷ میلیمتر و به رنگ آبی متمایل به سیاه یا بنفش. تخمها زرد رنگ و ابعاد آن 0/52 × 0/87 میلیمتر بوده، لارو کامل به طول ۱۰-۱۱ میلیمتر به رنگ سیاه و پوشیده از موهای ریز و شفیره زرد متمایل به سفید و طول آن ۷-۶ میلیمتر است.

آفت زمستان را به صورت حشره کامل زیر برگهای افتاده و یا شکاف درختان بسر برده و در اوائل بهار پس از چند روز تغذیه حشرات نر و ماده جفتگیری کرد و حشرات ماده تخمهای خود را به صورت دسته ای پشت برگهای درختان توسکا میگذارند. تعداد تخمها در هر دسته ۶۰-۷۵ و حداکثر ۸۸ عدد می باشد و هر حشره ماده می تواند تا ۹۰۰ عدد تخم بگذارد. دوره تکامل تخم ۱۸-۱۵ روز و دوره لاروی ۲۲-۲۴ روز و دوره شفیرگی در خاک ۱۱-۹روز است. حشرات در بهار بتدریج ظاهر شده و اولین تخمریزی اوائل خرداد و آخرین تخمریزی در اوائل مرداد ماه می باشد (1974 ,Schwenke و عادلی و یخکشی، ۱۳۵۴).