مقالات

سنک بید

سنک بید

Monosteria discoidalis Jak

Tingitidae, Het

سنک بید احتمالا از دیرزمان در ایران وجود داشته و در سال ۱۳۲۸ دواچی آنرا تحت نام علمی Minermis گزارش می نماید. درختان میزبان آفت بید و صنوبر است. مناطق انتشار آن شامل استانهای شمال، فارس، کرمانشاه، اصفهان و احتمالا بعضی از استانهای دیگر بوده و اهمیت اقتصادی آن زیاد است. پورها و حشرات کامل این آفت پشت برگها فعالیت داشته و دارای ترشحات چسبنده و فضولات سیاهرنگی می باشند.

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

 

حشره کامل سنکی است به طول ۱-۲ میلیمتر و رنگ آن خاکستری می باشد. این آفت زمستان را به صورت حشره کامل زیر برگهای ریخته و یا علفهای هرز بسر می برد و اوائل بهار به درختان بید و تبریزی مجددا حمله می کند. حشره ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را در سطح تحتانی برگ قرار می دهد و پوره ها پس از خروج در همان سطح زیری برگ متمرکز شده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند. اثر ناشی از تغذیه پوره ها در سطح زیرین برگها به صورت لکه هائی کم وبیش ریز و سیاهرنگ و در سطح روئی برگها به صورت لکه های زرد رنگی ظاهر می شود. برگهای مبتلا بزودی زرد شده و قبل از موقع خزان می کنند. با توجه به شدت افت ولی مبارزه شیمیائی علیه آن روی درختان بزرگ مقرون به صرفه نیست، اما در خزانه ها می توان اقدام به سمپاشی نمود(دواچی، ۱۳۲۸ و خیال و صدرائی، ۱۳۶۳).

گونه دیگری نیز از این سنک به نام .Monosteria inermis Honv وجود دارد که آنهم روی بید فعالیت دارد.