مقالات

زنبور چوبخوار رز

زنبور چوبخوار رز

Ardis brunniventris Hartig

.Syn. Ardis bipunctata KL

.Tenthredinidae, Hym

زنبور چوبخوار رز یا زنبور ساقه خوار گلسرخ با آنکه از سالهای خیلی دور در ایران وجود داشته است ولی گزارش کتبی در باره آن احتمالا توسط عبائی در سال ۱۳۶۲ می باشد. این آفت فقط روی رز و نسترن بسر برده و در تمام مناطق کشور با درجه اهمیت اقتصادی متوسط انتشار دارد. شاخه های رزی که مورد حمله رو این چوبخوار قرار می گیرند ناگهان پژمرده و خشک می شود و اگر زیر قسمت پژمرده شده را قطع نمائیم کانال تغذیه لارو دیده می شود. در پائین این کانال یک لارو سفید رنگ و به طول تا 1/5 سانتیمتر ملاحظه می گردد. طول کانال تغذیه ای لارو از بالا به پائین تا ۴ سانتیمتر نیز می رسد.

زنبور های چوبخوار رز — کنترل زنبور های چوبخوار رز — کنترل

 

لارو کامل زنبور سپس از داخل ساقه خارج شده و وارد خاک شده و در آنجا بدین ترتیب زمستان گذرانی نموده و در بهار آینده تبدیل به شفیره میگردد. حشره کامل سیاه رنگ و ۶-۸ میلیمتر طول دارد و در اواخر فروردین یا در اردیبهشت ماه ظاهرمی گردد. حشره ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را به صورت انفرادی روی سرشاخه های جوان رز داخل شکافی به شکل ۷ قرار می دهد و سپس از آن لارو جوانی خارج می شود که بلافاصله وارد شاخه می گردد و دالانی گاهی تا کف خاک درست می کند. این زنبور در سال فقط یک نسل دارد. برای مبارزه بایستی در اولین فرصت شاخه های آلوده را برید و سوزانید.