مقالات

زنبور برگخوار توس

زنبور برگخوار توس

Croesus medunai Benes

.Tenthredinidae, Hym

این گونه زنبور برگخوار توس برای اولین بار در دنیا توسط عبائی در سال ۱۳۶۰ از ارتفاعات البرز مشرف به دره شهرستانک از روی درختان ارزشمند توس جمع آوری و به وسیله بنس (Benes) حشره شناس چکسلواکی به عنوان یک گونه جدید برای دنیا تشخیص داده شد. سپس عبائی و بنس مطالعات وسیعی در مورد مرفولوژی و بیولوژی این حشره انجام دادند که نتایج آنها به انگلیس در نشریه شماره ۸۸ مجله Acta Entomol.Bohemoslov در سال ۱۹۹۱ چاپ گردیده است. حشره کامل 7/5 میلیمتر طول دارد، سروسینه سیاه و شکم ۳-۶ بندی و بزرگ زرد متمایل به قرمز است. طول تخم که برنجی شکل است 1/8 میلیمتر و عرض آن 0/5 میلیمتر می باشد. رنگ آن ابتدا سفید کرمی است. لارو سن اول ۳-۴ میلیمتر و به رنگ زرد تیره و لارو کامل ۲۲-۲۸ میلیمتر طول دارد، بدن استوانه ای و سر لارو سیاه رنگ می باشد و روی بدن نیز لکه های سیاهرنگ وجود دارد. (1991 , Benes, Abai).

این حشره در منطقه مورد مطالعه دارای ۲ نسل بوده که خسارت نسل ۲ شدیدتر از نسل اول می باشد، حشره ماده تخم های خود را که شبیه دانه برنج می باشند در طول رگبرگ اصلی و رگبرگهای فرعی برگ درخت میزبان قرار می دهد، هر ماده بطور متوسط ۱۵۰ عدد تخم در رگبرگهای دو یا سه برگ قرار می دهد، تخمها پس از ۱۰-۱۴ روز تفریخ می شود دوره لاروی نیز ۳۲ روز طول می کشد، لاروهای آن از پارانشیم برگها و بطور گروهی تغذیه می کنند و در موقع تحریک حالت S مانند بخود میگیرند لاروهای کامل در داخل خاک در حالیکه پیله سیاه رنگ مایل به قهوه ای درست می کنند تبدیل به شفیره شده و در اوایل مرداد ماه با ظهور مجدد حشرات کامل، نسل دوم آفت شروع می شود. این حشره به صورت لاروهای کامل در داخل پیله هائیکه در داخل خاک تشکیل می شوند زمستان گذرانی می کند. در رابطه با دشمنان طبیعی حشره تا کنون یک نوع مگس از خانواده Tachinidae و یک نوع زنبور تخم خوار از روی آن جمع آوری گردیده است.