مقالات

بید قالی

بید قالی

.Trichophaga tapetzella L

.Tineidae, Lep

Eng. Carpet moth, Common tapestry moth

بید قالی شب پره ای است که طول آن 8/5-13 میلیمتر و عرض آن با بالهای باز ۲۰-۲۴ میلیمتر است. بالهای عقبی به رنگ خاکستری کمرنگ و در حاشیه ریشکدار است و رنگ قسمت سر سفید می باشد. بالهای جلوئی در قاعده قهوه ای و بقیه به رنگ سفید کرمی همراه با لکهای قهوه ای میباشد حشره ماده بزرگتر از حشره نر است. لارو این حشره ظاهرا شبیه کرم و به رنگسفید کثیف و شفاف است بطوری که دستگاه گوارشی و محتویات آن از خارج دیده می شود. در پشت بدن یک خط طولی کشیده شده و موهائی نیز به رنگ بدن در نقاط مختلف پراکنده است.

چگونه از شر بید فرش خلاص شویم؟

سر لارو به رنگ قهوه ای است و موقعی که به رشد نهائی خود برسد طول آن به ۱۳ میلیمتر بالغ می شود. لاروهای جوان بلافاصله بعد از بیرون آمدن از تخم تغذیه را شروع می کنند و ضمن تغذیه و پیشروی در جهات مختلف تارهای محکمی می کنند و تمام مدت زمستان را در داخل پناهگاههائی که درست کرده اند می گذرانند. حشره ماده مجموعا ۶۰-۱۰۰ عدد در شرائط مناسب طول دوره لاروی ۳۰ تا ۴۰ روز طول می کشد و سپس در پناهگاه تبدیل به شفیره شده و ۸ تا ۱۰ روز بعد پروانه ها خارج می شوند. حشره دو نسل در سال دارد.

چگونه از شر بید فرش خلاص شویم؟

بید قالی از انساج پشمی مخصوصا قالی تغذیه می کند و خسارت آن بیشتر در انبارهای پشم و قالی مشهود است. برای حفظ انساج پشمی، خز، قالی و غیره در انبارها بایستی قبل از وارد کردن این کالاها به انبار سمپاشی به عمل آید. برای جلوگیری از آلودگی در انبار به وسیله کالاهای آلوده ای که ممکن است به انبار وارد شود معمولا در لابلای عدل های پشم و قالی نفتالین، هگزاکلروتان، پارادی کلروبنزن و یا گرد لیندین باید پاشید (سپاسگزاريان، ۱۳۵۷).

چگونه از شر بید فرش خلاص شویم؟