در حال نمایش 3 نتیجه

کود کب (کلسیم بور) امکس 1لیتری

599,000 تومان
کود کب(کلسیم بور)امکس کود کب امکس :تامین همزمان عناصر ازت، بور و کلسیم در دوران تشکیل گل و میوه موفقیت

نیترات کلسیم (25kg)

1,000,000 تومان

TOTAL Nitrogen

            %15/5

حداقل نیتروژن کل

N-NO3-

%14/5

حداقل میزان نیترات

CAICIUM (CA) (CAO:26%)

19

کلسیم محلول

کالمکس گلد امکس

799,000 تومان
کاربرد کلسیم در کشاورزی(نقش در تغذیه گیاهی) کالمکس گلد امکس: اين كود همان ترکیب کالمکس است که با داشتن برخی