در حال نمایش یک نتیجه

کود کدامین رادیکولار5لیتری(codamin radicular)

2,169,000 تومان
تجزیه های ضمانت شده

w/w

w/w

اسیدآمینه آزاد %5 %5/75
نیتروژن کل %2/9 %3/33
فسفر قابل استفاده %9/8 %11/27
پتاسیم محلول %3/5 %4/02
ماده آلی %6 %6/89